Wyjazd na studia

Podstawowe informacje

Kto może wyjechać?

Na studia częściowe w ramach Programu Erasmus + może wyjechać każdy czynny student, który ukończył co najmniej 4 semestry nauki na Wydziale Architektury i przeszedł pozytywnie procedurę kwalifikacyjną.

Studenci chcąc kandydować na wyjazd w danym roku akademickim rekrutują się odpowiednio:

  • na 04 semestrze 2 roku studiów I stopnia
  • na 01 semestrze 1 roku studiów II stopnia

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych na wyjazd zatwierdzana jest przez Dziekana Wydziału Architektury. Wydział zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości osób wyjeżdżających.

Na jak długo można wyjechać?

Wszystkie wyjazdy mogą trwać tylko jeden semestr:

  • studenci studiów I stopnia mogą wyjechać tylko na semestr 05 (zima) lub 06 (lato)
  • studenci studiów II stopnia mogą wyjechać tylko na semestr 02 (zima).

W czasie wyjazdu można starać się o przedłużenie pobytu o kolejny semestr, za zgodą uczelni partnerskiej oraz Dziekana WA.

W ilu programach można wziąć udział?

Na każdym stopniu studiów można wziąć udział jednorazowo w Programie Erasmus+ Studia oraz jednorazowo w Programie Erasmus+ Praktyki, jednak programy nie mogą się pokrywać w czasie. Dodatkowo można również na każdym stopniu studiów skorzystać z wyjazdów na studia częściowe w ramach umów bilateralnych i Programu Tennessee.

Rekrutacja

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na wyjazd na studia częściowe w ramach Programu Erasmus+ przeprowadzana jest na początku semestru letniego (zwykle są to pierwsze tygodnie trwania semestru – koniec lutego i początek marca) roku akademickiego poprzedzającego rok wymiany. Szczegółowy terminarz rekrutacji dla każdego roku akademickiego ogłaszany jest przez Koordynatora Wydziałowego w aktualnościach.

Kryteria kwalifikacji

Kwalifikacja odbywa się wielostopniowo. Punkty otrzymuje się za wyniki w nauce (średnia ocen), znajomość języka obcego (egzamin wewnętrzny organizowany przez SPNJO, posiadane certyfikaty językowe) oraz aktywność związaną z kierunkiem studiów (praktyki i praca w biurze projektowym, warsztaty, konkursy – udział, nagrody i wyróżnienia, koła naukowe, samorząd, członkostwo w organizacjach uczelnianych, wolontariat na imprezach architektonicznych, plenery malarskie, wystawy projektów, konferencje, wystąpienia, seminaria, artykuły w czasopismach itp.)

Całkowita maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kwalifikacji to 150, w tym:

  • średnia ocen ze studiów (wszystkie semestry)* – maks. 50 punktów
  • średnia ocen z wszystkich projektów* – maks. 50 punktów
  • egzamin z języka obcego – maks. 40 punktów
  • certyfikaty językowe – maks. 5 punktów
  • osiągnięcia poza programem studiów – maks. 5 punktów

* łączna średnia ocen nie może być niższa niż 4.0

Do egzaminu językowego organizowanego przez SPNJO przystąpić muszą wszystkie osoby aplikujące na wyjazd na studia, niezależnie od posiadanych certyfikatów (tzn. żaden certyfikat nie zwalnia z udziału w egzaminie!). Można przystąpić do kilku egzaminu z różnych języków.

Osoby, które już były na Erasmusie i zdawały egzamin w latach ubiegłych mogą uzyskać przepisanie wyniku poprzedniego po uprzednim zgłoszeniu.

Lista uczelni partnerskich

Wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ możliwy jest na uczelnie, z którymi Politechnika Krakowska ma podpisaną umowę bilateralną ważną w roku akademickim, na który planowany jest wyjazd. Pod linkiem znajduje się lista uczelni partnerskich, z którymi Wydział Architektury ma aktualnie podpisane umowy: erasmus.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/ERASMUS-Umowy-partnerskie-1.xlsx

Plik do pobrania zawiera informacje o wymaganiach językowych na danej uczelni, ilości dostępnych miejsc oraz datach składania papierów aplikacyjnych (warto jednak sprawdzić daty samodzielnie, ponieważ mogą one się zmieniać w poszczególnych latach)

Formularze

Formularz rekrutacji na studia częściowe w ramach Programu Erasmus+

Pod linkiem znajduje się formularz rekrutacji na studia częściowe w roku 2021/22. Formularz należy wypełnić w sposób czytelny, zwracając uwagę na wszystkie pola. Można wskazać 3-4 uczelni partnerskich, na które chciałoby się wyjechać, ustawione w kolejności rankingowej.

Podanie o wyjazd zagraniczny – pomoc do wypełnienia

Pod linkiem znajduje się formularz „Podanie o wyjazd zagraniczny” oraz pomoc do jego wypełnienia przed wyjazdem na studia częściowe.

Learning Agreement – pomoc do wypełnienia

Pod linkiem znajduje się formularz „Learning Agreement” oraz pomoc do jego wypełnienia przed wyjazdem na studia częściowe. Formularz należy wypełnić komputerowo, zwracając uwagę na wszystkie pola (także nagłówki). Ze względu na dużą ilość tabel zaleca się wypełniać w programie Microsoft Word. 

Transcript of records_architektura

Pod linkiem znajduje się wzór formularza „Transcript of records_architektura”, czyli wykaz ocen z semestrów poprzedzających wyjazd dla kierunku Architektura, często wymagany przez uczelnie partnerskie. Formularz należy wypełnić zgodnie ze stanem na wirtualnym dziekanacie, a następnie przesłać do zatwierdzenia Wydziałowemu Koordynatorowi Programu Erasmus+. Jeżeli przedmioty/kredyty są inne należy zmienić je zgodnie ze swoim programem studiów.

Transcript of records_architektura krajobrazu Pod linkiem znajduje się wzór formularza „Transcript of records_architektura krajobrazu”, czyli wykaz ocen z semestrów poprzedzających wyjazd dla kierunku Architektura Krajobrazu, często wymagany przez uczelnie partnerskie. Formularz należy wypełnić zgodnie ze stanem na wirtualnym dziekanacie, a następnie przesłać do zatwierdzenia Wydziałowemu Koordynatorowi Programu Erasmus+. Jeżeli przedmioty/kredyty są inne należy zmienić je zgodnie ze swoim programem studiów.

Procedury krok po kroku

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER w danym roku akademickim oraz wymagane procedury na poszczególnych etapach wyjazdu dostępne są na stronie http://erasmus.pk.edu.pl/info/studenci-wyjazd-na-studia/