Wyjazd na studia

Podstawowe informacje

Kto może wyjechać?

Na studia częściowe w ramach Programu Erasmus + może wyjechać każdy czynny student, który ukończył co najmniej 4 semestry nauki na Wydziale Architektury i przeszedł pozytywnie procedurę kwalifikacyjną (szczegłówy opis procedury poniżej).

Studenci kierunku Architektura chcąc kandydować na wyjazd w danym roku akademickim rekrutują się odpowiednio:

  • na 04 semestrze 2 roku studiów I stopnia (wyjazd w sem. 05 lub 06 I stopnia)
  • na 08 semestrze 4 roku studiów I stopnia (wyjazd w sem. 02 II stopnia)*

Studenci kierunku Architektura Krajobrazu chcąc kandydować na wyjazd w danym roku akademickim rekrutują się odpowiednio:

  • na 04 semestrze 2 roku studiów I stopnia (wyjazd w sem. 05 lub 06 I stopnia)
  • na 01 semestrze 1 roku studiów II stopnia (wyjazd w sem. 02 II stopnia)

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych na wyjazd zatwierdzana jest przez Dziekana Wydziału Architektury. Wydział zastrzega sobie w każdym roku akademickim możliwość ograniczenia ilości osób wyjeżdżających celem zachowania bilansu godzin dla nauczycieli akademickich.

*ze względu na konieczność przeprowadzenia rekrutacji na wyjazdy na II stopniu przed obroną pracy dyplomowej inżynierskiej ostateczna lista osób zakwalifikowanych na wyjazd będzie ponownie zaktualizowana po ogłoszeniu listy osób przyjętych na II stopień na kierunek Architektura.

Na jak długo można wyjechać?

Wszystkie wyjazdy mogą trwać tylko jeden semestr:

  • studenci studiów I stopnia mogą wyjechać tylko na semestr 05 (zima) lub 06 (lato)
  • studenci studiów II stopnia na kierunku Architektura mogą wyjechać tylko na semestr 02 (lato)
  • studenci studiów II stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu mogą wyjechać tylko na semestr 02 (zima)

Studenci studiów I stopnia mogą starać się o przedłużenie pobytu o kolejny semestr, za zgodą uczelni partnerskiej oraz Dziekana WA. Studenci studiów II stopnia mogą zrealizować wyłącznie wyjazd jednosemestralny.

W ilu programach można wziąć udział?

Na każdym stopniu studiów można wziąć udział jednorazowo w Programie Erasmus+ Studia oraz jednorazowo w Programie Erasmus+ Praktyki, jednak programy nie mogą się pokrywać w czasie. Dodatkowo można również na każdym stopniu studiów skorzystać z wyjazdów na studia częściowe w ramach umów bilateralnych i Programu Tennessee.

Rekrutacja

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na wyjazd na studia częściowe w ramach Programu Erasmus+ przeprowadzana jest na początku semestru letniego (zwykle są to pierwsze tygodnie trwania semestru – koniec lutego i początek marca) roku akademickiego poprzedzającego rok wymiany. W pierwszym tygodniu semestru letniego ma miejsce składanie formularzy kwalifikacyjnych, w kolejnym tygodniu w piątek organizowany jest egzamin kwalifikacyjny z języków obcych. Ogłoszenie wyników następuje w kolejnym tygodniu, po uzyskaniu wyników z egzaminu językowego. Protokół z wyników sporządzany jest w w kolejnym dniu roboczym po ostatnim dniu ogłoszonego czasu rekrutacji. Szczegółowy terminarz rekrutacji dla każdego roku akademickiego ogłaszany jest przez Koordynatora Wydziałowego w aktualnościach.

Kryteria kwalifikacji

Kwalifikacja odbywa się wielostopniowo. Punkty otrzymuje się za wyniki w nauce (średnia ocen*) oraz znajomość języka obcego (egzamin wewnętrzny organizowany przez SPNJO).

Całkowita maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kwalifikacji to 140, w tym:

  • średnia ocen ze studiów (wszystkie semestry)* – maks. 50 punktów
  • średnia ocen z wszystkich projektów* – maks. 50 punktów
  • egzamin z języka obcego – maks. 40 punktów

* łączna średnia ocen nie może być niższa niż 4.25

Do egzaminu językowego organizowanego przez SPNJO przystąpić muszą wszystkie osoby aplikujące na wyjazd na studia, niezależnie od posiadanych certyfikatów (tzn. żaden certyfikat nie zwalnia z udziału w egzaminie!). Można przystąpić do kilku egzaminu z różnych języków.

Osoby, które już były na Erasmusie i zdawały egzamin w latach ubiegłych mogą uzyskać przepisanie wyniku poprzedniego po uprzednim zgłoszeniu.

Jeżeli w procesie kwalifikacji zostanie uzyskana taka sama ilość punktów przez większą liczbę osób, wówczas o kolejności w rankingu decyduje średnia ocen.

Ogłoszenie wyników

Na podstawie uzyskanych przez studentów punktów zostaje sporządzona lista rankingowa, która jest następnie udostępniona z zachowaniem tajności danych osobowych tylko studentom biorącym udział w rekrutacji w odpowiednim zespole na MS Teams.

Procedura odwoławcza

Każdemu studentowi biorącemu udział w procedurze kwalifikacyjnej przysługuje prawo do odwołania się oraz zgłaszania uwag i nieprawidłowości w terminie do 5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Zgłoszenia muszą być kierowane na piśmie do Prodziekana ds. Studenckich. Rozpatrzenie podań następuje na bieżąco i w trybie pilnym. Postanowienie Prodziekana jest ostateczne.

Lista uczelni partnerskich

Wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ możliwy jest na uczelnie, z którymi Politechnika Krakowska ma podpisaną umowę bilateralną ważną w roku akademickim, na który planowany jest wyjazd. Pod linkiem znajduje się lista uczelni partnerskich, z którymi Wydział Architektury ma aktualnie podpisane umowy: https://erasmus.pk.edu.pl/o-programie/uczelnie-partnerskie/

Plik pdf. do pobrania zawiera dodatkowe informacje o wymaganiach językowych na danej uczelni oraz ilości dostępnych miejsc (samodzielnie należy sprawdzić szczegółowe wymagania dotyczące poziomu znajomości języka i konieczności przedstawienia certyfikatów, daty nominacji oraz składania dokumentów, ponieważ mogą one się zmieniać w poszczególnych latach).

Formularze

Formularz rekrutacji na studia częściowe w ramach Programu Erasmus+

Formularze rekrutacyjne na dany rok akademicki są dostępne w odpowiednim wpisie w aktualnościach.

Podanie o wyjazd zagraniczny – pomoc do wypełnienia

Pod linkiem znajduje się formularz „Podanie o wyjazd zagraniczny” oraz pomoc do jego wypełnienia przed wyjazdem na studia częściowe.

Learning Agreement – elektroniczna wersja

Elektroniczną wersję dokumentu należy przygotować poprzez stronę: https://learning-agreement.eu po uprzednim zalogowaniu się. W przypadku, jeżeli uczelnia partnerska wymaga również wersji papierowej należy przygotować dokument  w wersji elektronicznej, pobrać go w formacie PDF, wydrukować i podpisać.

Na wyjeździe w danym semestrze należy zrealizować 30 ECTS. Wyjątek stanowi semestr 06, w którym wystarczy zaliczyć 26 ECTS, ponieważ po powrocie jest do wykonania w Krakowie obowiązkowa praktyka wakacyjna „inwentaryzacyjna” za 4 punkty kredytowe. Jeżeli ktoś chce zaliczyć więcej ECTS-ów jest taka możliwość – nadwymiarowe punkty są wpisywane do suplementu do dyplomu.

Transcript of records_architektura

Pod linkiem znajduje się wzór formularza „Transcript of records_architektura”, czyli wykaz ocen z semestrów poprzedzających wyjazd dla kierunku Architektura, często wymagany przez uczelnie partnerskie. Formularz należy wypełnić zgodnie ze stanem na wirtualnym dziekanacie, a następnie przesłać do zatwierdzenia Wydziałowemu Koordynatorowi Programu Erasmus+. Jeżeli przedmioty/kredyty są inne należy zmienić je zgodnie ze swoim programem studiów.

Transcript of records_architektura krajobrazu Pod linkiem znajduje się wzór formularza „Transcript of records_architektura krajobrazu”, czyli wykaz ocen z semestrów poprzedzających wyjazd dla kierunku Architektura Krajobrazu, często wymagany przez uczelnie partnerskie. Formularz należy wypełnić zgodnie ze stanem na wirtualnym dziekanacie, a następnie przesłać do zatwierdzenia Wydziałowemu Koordynatorowi Programu Erasmus+. Jeżeli przedmioty/kredyty są inne należy zmienić je zgodnie ze swoim programem studiów.

Procedury krok po kroku

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER w danym roku akademickim oraz wymagane procedury na poszczególnych etapach wyjazdu dostępne są na stronie http://erasmus.pk.edu.pl/info/studenci-wyjazd-na-studia/