Wyjazd na praktyki

Podstawowe informacje

Studenci WA I i II stopnia mogą realizować w okresie wakacji 2-miesięczną praktykę w ramach Erasmusa do przedsiębiorstw lub instytucji zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów. Warunkiem jest to, aby instytucja przyjmująca znajdowała się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus. Uczelnia nie posiada żadnych umów z biurami zagranicznymi – student organizuje miejsce odbywania praktyki na własną rękę.

W wyjazdach na praktyki w ramach programu Erasmus+ mogą brać udział również studenci określani jako recent graduates (osoby, które w ciągu 12-m-cy od złożenia egzaminu dyplomowego będą w stanie zrealizować swoją mobilność i które w ciągu kończonego cyklu studiów zrealizowały wyjazd w ramach Erasmusa nie dłuższy niż 10-cio miesięczny, ponieważ łączny czas wyjazdów nie może przekroczyć 12 miesięcy). Aby osoba wyjechała jako recent graduate musi rekrutować się na ostatnim roku studiów magisterskich (2 rok II stopnia), albo na ostatnim semestrze studiów inżynierskich (4 rok I stopnia).

Praktyka realizowana w ramach Programu Erasmus+ może być zaliczona jako semestralna praktyka obowiązkowa w semestrze 07 I stopnia. Warunki konieczne do spełnienia przy jej realizacji są określone przez WA wg osobnych przepisów. Niezależnie od długości trwania praktyki finansowanie może być zagwarantowane jedynie na 2 miesiące dla tych osób, dla których zostanie przyznany grant. Ilość miejsc objętych dofinansowaniem jest co roku zmienna i zależy od ilości przyznanych na ten cel środków. Ze względu na to, że maksymalna długość pobytu na wyjazdach w ramach Programu Erasmus+ w jednym toku studiów nie może przekroczyć 12 miesięcy, praktyki dłuższej niż 2 miesiące nie będą mogły zrealizować te osoby, które studiowały w ramach Erasmusa przez 2 semestry (10 miesięcy).

Rekrutacja

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na wyjazd na praktyki  w ramach Programu Erasmus+ przeprowadzana jest na początku semestru letniego (zwykle są to pierwsze tygodnie trwania semestru – koniec lutego i początek marca) roku akademickiego poprzedzającego rok wymiany. W pierwszym tygodniu semestru letniego ma miejsce składanie formularzy kwalifikacyjnych, w kolejnym tygodniu następuje ogłoszenie wyników. Protokół z wyników sporządzany jest w w kolejnym dniu roboczym po ostatnim dniu ogłoszonego czasu rekrutacji. Szczegółowy terminarz rekrutacji dla każdego roku akademickiego ogłaszany jest przez Koordynatora Wydziałowego w aktualnościach

Kryteria kwalifikacji

Głównym kryterium kwalifikacji jest wysoka średnia ocen oraz dobra znajomość języka obcego wymaganego w instytucji przyjmującej na praktykę. Punkty otrzymuje się za wyniki w nauce (średnia ocen).

Całkowita maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kwalifikacji to 100, w tym:

  • średnia ocen ze studiów (wszystkie semestry)* – maks. 50 punktów
  • średnia ocen z wszystkich projektów* – maks. 50 punktów

* łączna średnia ocen nie może być niższa niż 4.0

Jeżeli w procesie kwalifikacji zostanie uzyskana taka sama ilość punktów przez większą liczbę osób, wówczas o kolejności w rankingu decyduje poziom znajomości języka obcego.

Osoby aplikujące tylko na praktykę Erasmus nie przystępują do egzaminu językowego, deklarują jedynie poziom znajomości na formularzu rekrutacyjnym oraz dołączają certyfikat (jeżeli jest).

Ogłoszenie wyników

Na podstawie uzyskanych przez studentów punktów zostaje sporządzona lista rankingowa, która jest następnie udostępniona z zachowaniem tajności danych osobowych tylko studentom biorącym udział w rekrutacji w odpowiednim zespole na MS Teams.

Procedura odwoławcza

Każdemu studentowi biorącemu udział w procedurze kwalifikacyjnej przysługuje prawo do odwołania się oraz zgłaszania uwag i nieprawidłowości w terminie do 5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Zgłoszenia muszą być kierowane na piśmie do Prodziekana ds. Studenckich. Rozpatrzenie podań następuje na bieżąco i w trybie pilnym. Postanowienie Prodziekana jest ostateczne.

Formularze

Formularze rekrutacyjne na dany rok akademicki są dostępne w odpowiednim wpisie w aktualnościach.

Procedury krok po kroku

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER w danym roku akademickim oraz wymagane procedury na poszczególnych etapach wyjazdu dostępne są na stronie http://erasmus.pk.edu.pl/info/studenci-wyjazd-na-praktyki/