Wyjazd na praktyki

Podstawowe informacje

Uczelnia może wysyłać studentów WA na 2-miesięczną praktykę w ramach Erasmusa do przedsiębiorstw lub instytucji zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów. Warunkiem jest to, aby instytucja przyjmująca znajdowała się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus. Uczelnia nie posiada żadnych umów z biurami zagranicznymi – student organizuje miejsce odbywania praktyki na własną rękę.

W rekrutacji na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ mogą brać udział również studenci określani jako recent graduates (osoby, które w ciągu 12-m-cy od złożenia egzaminu dyplomowego będą w stanie zrealizować swoją mobilność i które w ciągu kończonego cyklu studiów zrealizowały wyjazd w ramach Erasmusa nie dłuższy niż 10-cio miesięczny). Aby osoba wyjechała jako recent graduate musi rekrutować się na ostatnim roku studiów magisterskich (2 rok II stopnia), albo na ostatnim semestrze studiów inżynierskich (4 rok I stopnia).

Rekrutacja

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na wyjazd na praktyki  w ramach Programu Erasmus+ przeprowadzana jest na początku semestru letniego (zwykle są to pierwsze tygodnie trwania semestru – koniec lutego i początek marca) roku akademickiego poprzedzającego rok wymiany. Szczegółowy terminarz rekrutacji dla każdego roku akademickiego ogłaszany jest przez Koordynatora Wydziałowego w aktualnościach

Kryteria kwalifikacji

Kwalifikacja odbywa się wielostopniowo. Głównym kryterium jest wysoka średnia ocen oraz dobra znajomość języka obcego wymaganego w instytucji przyjmującej na praktykę. Punkty otrzymuje się za wyniki w nauce (średnia ocen).

Całkowita maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kwalifikacji to 100, w tym:

  • średnia ocen ze studiów (wszystkie semestry)* – maks. 50 punktów
  • średnia ocen z wszystkich projektów* – maks. 50 punktów

* łączna średnia ocen nie może być niższa niż 4.0

Jeżeli w procesie kwalifikacji zostanie uzyskana taka sama ilość punktów przez większą liczbę osób, wówczas o kolejności w rankingu decyduje poziom znajomości języka obcego.

Osoby aplikujące tylko na praktykę Erasmus nie przystępują do egzaminu językowego, deklarują jedynie poziom znajomości na formularzu rekrutacyjnym oraz dołączają certyfikat (jeżeli jest).

Formularze

Formularz rekrutacyjny

Pod linkiem znajduje się formularz rekrutacji na praktyki w roku 2021/22. Formularz należy wypełnić w sposób czytelny, zwracając uwagę na wszystkie pola.

Procedury krok po kroku

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER w danym roku akademickim oraz wymagane procedury na poszczególnych etapach wyjazdu dostępne są na stronie http://erasmus.pk.edu.pl/info/studenci-wyjazd-na-praktyki/