Rekrutacja na studia częściowe 2024/25

Rekrutacja – terminarz

Uwaga wszyscy studenci zainteresowani studiami częściowymi na uczelniach europejskich w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2024/2025!!!

Formularze kwalifikacyjne w formie pliku pdf. o nazwie Nazwisko_Imię_studia (np. Lewandowski_Robert_studia) prosimy przesyłać mailowo na adres erasmus_wa@hotmail.com w dniach 26 luty 2024 (poniedziałek) – 3 marca 2024 (niedziela). Formularze przysłane po terminie nie będą przyjmowane.

Każdy kto prześle formularz powinien dostać zwrotnego maila z potwierdzeniem. Jeżeli ktoś takiego maila nie otrzyma proszę o ponowne przesłanie formularza i informację na czacie MS Teams do Koordynatora Programu Erasmus – dr inż. arch. Justyny Tarajko-Kowalskiej.

Egzaminy kwalifikacyjne z języków obcych odbędą się najprawdopodobniej w dniu 8.03 (piątek), a ich dokładna forma zostanie określona przez Koordynatorów ze SPNJO i opublikowana na stronie oraz w Zespole MS Teams.

Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości lub chciałby o coś dopytać proszę pisać na czacie MS Teams, na maila erasmus_wa@hotmail.com albo jtarajko@pk.edu.pl lub w ostateczności dzwonić na 503 671 682.

Formularz

Pod linkiem znajduje się formularz rekrutacji na studia częściowe w roku akademickim 2024/25. Formularz należy wypełnić w sposób czytelny (najlepiej komputerowo), zwracając uwagę na wszystkie pola. Można wskazać 3-4 uczelni partnerskich, na które chciałoby się wyjechać, ustawione w kolejności własnych preferencji.

Kryteria kwalifikacji

Kwalifikacja odbywa się wielostopniowo. Punkty otrzymuje się za wyniki w nauce (średnia ocen) oraz znajomość języka obcego (egzamin wewnętrzny organizowany przez SPNJO).

Całkowita maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kwalifikacji to 140, w tym:

  • średnia ocen ze studiów (wszystkie semestry)* – maks. 50 punktów
  • średnia ocen z wszystkich projektów* – maks. 50 punktów
  • egzamin z języka obcego – maks. 40 punktów

* łączna średnia ocen nie może być niższa niż 4.25

Do egzaminu językowego organizowanego przez SPNJO przystąpić muszą wszystkie osoby aplikujące na wyjazd na studia, niezależnie od posiadanych certyfikatów (tzn. żaden certyfikat nie zwalnia z udziału w egzaminie!). Można przystąpić do kilku egzaminu z różnych języków. Ponieważ na PK nie ma lektoratów z j. włoskiego i hiszpańskiego, osoby aplikujące do szkół z wykładowym włoskim lub hiszpańskim proszone są o przystąpienie do egzaminu z j. angielskiego a przed aplikacją także o przedstawienie zaświadczenia o znajomości odpowiedniego języka (włoskiego lub hiszpańskiego).

Osoby, które już były na Erasmusie i zdawały egzamin w latach ubiegłych mogą uzyskać przepisanie wyniku poprzedniego po uprzednim zgłoszeniu na maila erasmus_wa@hotmail.com albo na czacie w MS Teams.

Jeżeli w procesie kwalifikacji zostanie uzyskana taka sama ilość punktów przez większą liczbę osób, wówczas o kolejności w rankingu decyduje średnia ocen.

Ogłoszenie wyników

Na podstawie uzyskanych punktów zostaje sporządzona lista rankingowa, która jest następnie udostępniona z zachowaniem tajności danych osobowych tylko osobom biorącym udział w procesie rekrutacji w zespole na MS Teams.

Procedura odwoławcza

Każdemu studentowi biorącemu udział w procedurze kwalifikacyjnej przysługuje prawo do odwołania się oraz zgłaszania uwag i nieprawidłowości w terminie do 5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Zgłoszenia muszą być kierowane na piśmie do Prodziekana ds. Studenckich. Rozpatrzenie podań następuje na bieżąco i w trybie pilnym. Postanowienie Prodziekana jest ostateczne.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych na wyjazd przed ogłoszeniem wyników zatwierdzana jest przez Dziekana Wydziału Architektury. Wydział zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości osób wyjeżdżających w każdym roku akademickim celem zachowania bilansu godzin. Osoby, które w momencie rekrutacji nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie pozostają na liście rezerwowej do momentu zwolnienia się miejsc na liście głównej na skutek rezygnacji innych osób.

Lista uczelni partnerskich

Wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ możliwy jest na uczelnie, z którymi Politechnika Krakowska ma podpisaną umowę bilateralną ważną w roku akademickim, na który planowany jest wyjazd. Pod linkiem znajduje się lista uczelni partnerskich, z którymi Wydział Architektury ma aktualnie podpisane umowy.

https://erasmus.pk.edu.pl/o-programie/uczelnie-partnerskie/

Ponieważ w tym momencie Politechnika Krakowska aktualizuje poszczególne umowy zgodnie z nowymi zasadami Programu Erasmus niestety nie jest ona pełna i na liście stopniowo pojawiać się będą kolejne uczelnie. Dlatego przy wyborze można kierować się załączonym poniżej plikiem pdf. który zawiera pełną listę uczelni – na czerwono zaznaczone zostały te uczelnie, z którymi trwa aktualizacja umów (ich status będzie na bieżąco korygowany – lista skorygowana w dniu 26.02).

Plik pdf. do pobrania zawiera również dodatkowe informacje o wymaganiach językowych na uczelniach oraz ilości dostępnych miejsc (samodzielnie należy sprawdzić szczegółowe wymagania dotyczące poziomu znajomości języka i ew. konieczności przedstawienia certyfikatów, daty nominacji oraz składania dokumentów, ponieważ mogą one się zmieniać w poszczególnych latach).