Rekrutacja na praktyki 2024/25

Rekrutacja – terminarz

Uwaga wszyscy studenci zainteresowani praktykami w biurach i instytucjach europejskich w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2024/2025!!!

Formularze kwalifikacyjne w formie pliku pdf. o nazwie Nazwisko_Imię_praktyki (np. Lewandowski_Robert_praktyki) prosimy przesyłać mailowo na adres erasmus_wa@hotmail.com w dniach 26 luty 2023 (poniedziałek) – 3 marca 2023 (niedziela). Formularze przysłane po terminie nie będą przyjmowane.

Każdy kto prześle formularz powinien dostać zwrotnego maila z potwierdzeniem. Jeżeli ktoś takiego maila nie otrzyma proszę o ponowne przesłanie formularza i informację na czacie MS Teams do Koordynatora Programu Erasmus – dr inż. arch. Justyny Tarajko-Kowalskiej.

Formularz

Pod linkiem znajduje się formularz rekrutacji na praktyki w roku 2024/25. Formularz należy wypełnić w sposób czytelny, zwracając uwagę na wszystkie pola.

Kryteria kwalifikacji

Głównym kryterium kwalifikacji jest wysoka średnia ocen oraz dobra znajomość języka obcego wymaganego w instytucji przyjmującej na praktykę. Punkty otrzymuje się za wyniki w nauce (średnia ocen).

Całkowita maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kwalifikacji to 100, w tym:

  • średnia ocen ze studiów (wszystkie semestry)* – maks. 50 punktów
  • średnia ocen z wszystkich projektów* – maks. 50 punktów

* łączna średnia ocen nie może być niższa niż 4,0

Jeżeli w procesie kwalifikacji zostanie uzyskana taka sama ilość punktów przez większą liczbę osób, wówczas o kolejności w rankingu decyduje poziom znajomości języka obcego.

Osoby aplikujące tylko na praktykę Erasmus nie przystępują do egzaminu językowego, deklarują jedynie poziom znajomości języka na formularzu rekrutacyjnym oraz dołączają certyfikat (jeżeli jest).

Ogłoszenie wyników

Na podstawie uzyskanych punktów zostaje sporządzona lista rankingowa, która jest następnie udostępniona z zachowaniem tajności danych osobowych tylko osobom biorącym udział w procesie rekrutacji w zespole na MS Teams.

Procedura odwoławcza

Każdemu studentowi biorącemu udział w procedurze kwalifikacyjnej przysługuje prawo do odwołania się oraz zgłaszania uwag i nieprawidłowości w terminie do 5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Zgłoszenia muszą być kierowane na piśmie do Prodziekana ds. Studenckich. Rozpatrzenie podań następuje na bieżąco i w trybie pilnym. Postanowienie Prodziekana jest ostateczne.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych na wyjazd zatwierdzana jest przez Dziekana Wydziału Architektury.