Rekrutacja na praktyki 2021/22

Rekrutacja została zakończona – wyniki oraz bieżące ogłoszenia w zespole na MS Teams

Rekrutacja – terminarz

Uwaga wszyscy studenci zainteresowani praktykami w biurach i instytucjach europejskich w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022!!!

Formularze kwalifikacyjne będą przyjmowane w dniach 1 marca 2021 (poniedziałek)– 7 marca 2021 (niedziela). Ze względu na sytuację pandemiczną formularze rekrutacyjne prosimy przesyłać mailowo na adres jtarajko@pk.edu.pl Formularz oraz ewentualne certyfikaty językowe prosimy złączyć w jeden plik pdf. o nazwie Nazwisko_Imię_praktyki (np. Iksiński_Kosma_praktyki).

Formularz

Pod linkiem znajduje się formularz rekrutacji na praktyki w roku 2021/22. Formularz należy wypełnić w sposób czytelny, zwracając uwagę na wszystkie pola.

Kryteria kwalifikacji

Głównym kryterium kwalifikacji jest wysoka średnia ocen oraz dobra znajomość języka obcego wymaganego w instytucji przyjmującej na praktykę. Punkty otrzymuje się za wyniki w nauce (średnia ocen).

Całkowita maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kwalifikacji to 100, w tym:

  • średnia ocen ze studiów (wszystkie semestry)* – maks. 50 punktów
  • średnia ocen z wszystkich projektów* – maks. 50 punktów

* łączna średnia ocen nie może być niższa niż 4.0

Jeżeli w procesie kwalifikacji zostanie uzyskana taka sama ilość punktów przez większą liczbę osób, wówczas o kolejności w rankingu decyduje poziom znajomości języka obcego.

Osoby aplikujące tylko na praktykę Erasmus nie przystępują do egzaminu językowego, deklarują jedynie poziom znajomości na formularzu rekrutacyjnym oraz dołączają certyfikat (jeżeli jest).

Ogłoszenie wyników

Na podstawie uzyskanych punktów zostaje sporządzona lista rankingowa, która jest następnie udostępniona z zachowaniem tajności danych osobowych tylko osobom biorącym udział w procesie rekrutacji w zespole na MS Teams.

Procedura odwoławcza

Każdemu studentowi biorącemu udział w procedurze kwalifikacyjnej przysługuje prawo do odwołania się oraz zgłaszania uwag i nieprawidłowości w terminie do 5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Zgłoszenia muszą być kierowane na piśmie do Prodziekana ds. Studenckich. Rozpatrzenie podań następuje na bieżąco i w trybie pilnym. Postanowienie Prodziekana jest ostateczne.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych na wyjazd zatwierdzana jest przez Dziekana Wydziału Architektury.