Rekrutacja na studia częściowe 2021/22

Rekrutacja została zakończona – wyniki oraz bieżące ogłoszenia w zespole na MS Teams

Rekrutacja – terminarz

Uwaga wszyscy studenci zainteresowani studiami częściowymi na uczelniach europejskich w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022!!!

Formularze kwalifikacyjne będą przyjmowane w dniach 1 marca 2021 (poniedziałek) – 7 marca 2021 (niedziela). Ze względu na sytuację pandemiczną formularze rekrutacyjne prosimy przesyłać mailowo na adres jtarajko@pk.edu.pl Formularz oraz wszystkie zaświadczenia, certyfikaty i inne pliki prosimy złączyć w jeden plik pdf. o nazwie Nazwisko_Imię_studia (np. Iksiński_Kosma_studia).

Egzaminy kwalifikacyjne z języków obcych odbędą się po złożeniu formularzy w dniu 12.03 (piątek). Egzaminy zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym, a ich dokładna forma zostanie określona przez Koordynatorów ze SPNJO. Szczegóły egzaminów we wpisie http://waerasmus.pk.edu.pl/wp-admin/post.php?post=110&action=edit

Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości lub chciałby o coś dopytać proszę pisać na jtarajko@pk.edu.pl lub dzwonić na 503 671 682.

Formularz

Pod linkiem znajduje się formularz rekrutacji na studia częściowe w roku akademickim 2021/22. Formularz należy wypełnić w sposób czytelny, zwracając uwagę na wszystkie pola. Można wskazać 3-4 uczelni partnerskich, na które chciałoby się wyjechać, ustawione w kolejności rankingowej.

Kryteria kwalifikacji

Kwalifikacja odbywa się wielostopniowo. Punkty otrzymuje się za wyniki w nauce (średnia ocen), znajomość języka obcego (egzamin wewnętrzny organizowany przez SPNJO, posiadane certyfikaty językowe) oraz aktywność związaną z kierunkiem studiów (praktyki i praca w biurze projektowym, warsztaty, konkursy – udział, nagrody i wyróżnienia, koła naukowe, samorząd, członkostwo w organizacjach uczelnianych, wolontariat na imprezach architektonicznych, plenery malarskie, wystawy projektów, konferencje, wystąpienia, seminaria, artykuły w czasopismach itp.)

Całkowita maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kwalifikacji to 150, w tym:

  • średnia ocen ze studiów (wszystkie semestry)* – maks. 50 punktów
  • średnia ocen z wszystkich projektów* – maks. 50 punktów
  • egzamin z języka obcego – maks. 40 punktów
  • certyfikaty językowe – maks. 5 punktów
  • osiągnięcia poza programem studiów – maks. 5 punktów

* łączna średnia ocen nie może być niższa niż 4.0

Do egzaminu językowego organizowanego przez SPNJO przystąpić muszą wszystkie osoby aplikujące na wyjazd na studia, niezależnie od posiadanych certyfikatów (tzn. żaden certyfikat nie zwalnia z udziału w egzaminie!). Można przystąpić do kilku egzaminu z różnych języków. Ponieważ na PK nie ma lektoratów z j. włoskiego i hiszpańskiego, osoby aplikujące do szkół z wykładowym włoskim lub hiszpańskim proszone są o przystąpienie do egzaminu z j. angielskiego oraz o zaznaczenie w rubryce włoski/hiszpański bieżącego poziomu znajomości odpowiedniego języka.

Osoby, które już były na Erasmusie i zdawały egzamin w latach ubiegłych mogą uzyskać przepisanie wyniku poprzedniego po uprzednim zgłoszeniu na maila erasmus_wa@hotmail.com

Ogłoszenie wyników

Na podstawie uzyskanych punktów zostaje sporządzona lista rankingowa, która jest następnie udostępniona z zachowaniem tajności danych osobowych tylko osobom biorącym udział w procesie rekrutacji w zespole na MS Teams.

Procedura odwoławcza

Każdemu studentowi biorącemu udział w procedurze kwalifikacyjnej przysługuje prawo do odwołania się oraz zgłaszania uwag i nieprawidłowości w terminie do 5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Zgłoszenia muszą być kierowane na piśmie do Prodziekana ds. Studenckich. Rozpatrzenie podań następuje na bieżąco i w trybie pilnym. Postanowienie Prodziekana jest ostateczne.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych na wyjazd zatwierdzana jest przez Dziekana Wydziału Architektury. Wydział zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości osób wyjeżdżających w każdym roku akademickim celem zachowania bilansu godzin.

Lista uczelni partnerskich

Wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ możliwy jest na uczelnie, z którymi Politechnika Krakowska ma podpisaną umowę bilateralną ważną w roku akademickim, na który planowany jest wyjazd. Pod linkiem znajduje się lista uczelni partnerskich, z którymi Wydział Architektury ma aktualnie podpisane umowy: erasmus.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/ERASMUS-Umowy-partnerskie-1.xlsx

Plik do pobrania zawiera dodatkowe informacje o wymaganiach językowych na danej uczelni, ilości dostępnych miejsc oraz datach składania papierów aplikacyjnych (warto jednak sprawdzić daty samodzielnie, ponieważ mogą one się zmieniać w poszczególnych latach).